ט"ו כסליו ה'תשע"ו

דף הבית
על אתר
תולדות חייו
ספרי הרב

מתורת הרב
תמים תהיה עם ה” א-להיך
כ"א חשון ה'תשע"ה 19:00
תקשורת
י"ד חשון ה'תשע"ה 17:59
רעיון החירות - בהלכה ובהגות
ג' ניסן ה'תשע"ד 18:23
לרשימה
אמונה ומחשבה
הירבה להם תורה ומצוות
י"ד חשון ה'תשע"ה 13:13
שביבי אורות לפורים - לרגל יום הזיכרון של רבנו הרצ"י קוק זצ"ל
י"א אדר ב' ה'תשע"ד 18:27
אחדות הגוף והנפש
ח' שבט ה'תשע"ד 10:12
לרשימה
לקט שיעורים
"לא תשימון עליו נשך"
י"ד חשון ה'תשע"ה 13:34
"ושמרתם את המצות"
ג' ניסן ה'תשע"ד 17:45
ביקורת ציבורית – מעלות ומגבלות
י"א אדר ב' ה'תשע"ד 18:13
זקיפות קומה או התרפסות - לפרשת וישלח

מאת: מו"ר הרה"ג יעקב אריאל שליט"א
אמר ר יונתן: כל מי שרוצה לרצות מלך או שלטון, יניח פרשה זו לפניו וילמד טכסים, פיוסים וריצויים.
דרשה זו עמדה תמיד מול עיניהם של אבותינו, כשעמדו בפני הצורך להתעמת עם שלטונות הנוכרים, וממנה למדו כיצד לנהוג. אולם השאלה הנשאלת היא: מה למדו מהפרשה? כי לכאורה ניתן ללמוד ממנה לקחים סותרים. יש הדורשים את התייחסותו של יעקב לעשו לשבח, שכך ראוי לעשות לדורות, ויש הדורשים אותה לגנאי, שיש ללמוד לדורות מהתנהגות זו כיצד ראוי שלא לעשות. ואנחנו, אנה אנו באים?
הדורשים לשבח
במדרשים:
א. רבנו הקדוש אמר לו לר אפס, כתוב איגרת אחת בשמי למלך אנטונינוס. קם וכתב: מיהודה נשיאה למרן מלכא אנטונינוס. לקח רבנו הקדוש את האיגרת וקרעה וכתב: למרן מלכא אנטונינוס מיהודה עבדך. אמר לו ר אפס, מפני מה אתה מבזה בכבודך? אמר לו: האם טוב אני מזקני? )ב"ר פר ע"ה(.
ב. אמר לו הקב"ה: יעקב, עשית הקודש חול! אמר לפניו: רבש"ע, אני מחניף לרשע בשביל שלא יהרגני. מכאן אמרו חכמים: מחניפין את הרשעים בעוה"ז מפני דרכי שלום (פרקי דר"א פרק ל"ז).
ג. "ויצו אותם לאמר" - לדורות - שלא יתקשו כנגד הגל, שכל המתקשה כנגד הגל, הגל שוטפו.... המשך


Hosted by PAT-TECH